ខ្មែរ

ធនធាន

ចុចប៊ូតុងខាងក្រោមដើម្បីបើកការទាញយកមាតិកា។ អ្នកនឹងរកឃើញធនធានក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន។ អ្នកអាចអាន ស្តាប់ និងមើលធនធាន។

បដិវត្តហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។

អំណាចនៃយុទ្ធសាស្ត្រ

ថាមពលនៃការសម្រាក

SideMenu